Financieel beheer

 1. Het jaarlijks verstrekken van een concept-begroting van de baten en lasten van de vereniging voor het komend boekjaar en het berekenen van de door de appartementseigenaars per maand verschuldigde bijdragen, alsmede een duidelijke toelichting.
   
 2. Het zorg dragen voor de administratie en volledige incasso van de voorschotten definitieve bijdragen.
   
 3. Het bewaken en signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en, mits de administrateur door de ledenvergadering is gemachtigd, het nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers. Het begeleiden van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers indien incassobureaus en advocaten worden ingeschakeld (kosten voor rekening debiteur).
   
 4. Het openen, administreren en actief beheren van ten name van de vereniging staande bankrekeningen.
   
 5. Het betalen, ten laste van de bankrekening(en) van de vereniging, van alle, voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten.
   
 6. Het opmaken van de jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen boekjaar en een balans aangevende de bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging.
   
 7. Het verstrekken van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande.
   
 8. Het verrichten van financiële handelingen als het incasseren van bijdragen van de appartementseigenaars ten behoeve van uit te voeren grootonderhoudswerkzaamheden etc., waartoe de ledenvergadering heeft besloten.
   
 9. Het op afroep verstrekken van tussentijdse financiële informatie/rapportage aan het bestuur (max. 3x per jaar)

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl