Technisch beheer

 1. Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud m.b.t. de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw of gebouwencomplex. Hieronder begrepen het uitbesteden van uit te voeren werkzaamheden, het controleren en verwerken van te ontvangen nota’s dienaangaande.
   
 2. Het behandelen en afwikkelen van schade-aangelegenheden die onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen. Voor de afhandeling van schadegevallen wordt door Ibotec b.v. 10% van het schadebedrag aan begeleidingskosten in rekening gebracht. Getracht zal worden de in deze door Ibotec gemaakte kosten ten laste van de VvE te declareren bij de verzekering, Ibotec heeft met meerdere verzekeraars hieromtrent afspraken. 
   
 3. Het in overleg afsluiten van onderhoudsovereenkomsten t.b.v. de technische installaties, dagelijks onderhoud en gemeenschappelijke voorzieningen.
   
 4. Het uitbesteden en controleren van de overige leveranties en diensten t.b.v. de gezamenlijke eigenaars alsmede het controleren en verwerken van terzake ontvangen nota’s. Extra werkzaamheden, zoals (dagelijks) toezicht op de uitvoering van groot
  onderhoudswerkzaamheden, kunnen door Ibotec worden verricht (zie artikel 6).
   
 5. Het behandelen van door de vereniging uit te besteden groot-onderhoud aan het gebouw of gebouwencomplex waaronder inbegrepen:
  -  het aanvragen van offertes in overleg met het bestuur
  -  het beoordelen van deze offertes
  -  het in de bestuurs-/ledenvergadering toelichten van de te verrichten werkzaamheden.
   
 6. Het -na een door de vergadering terzake genomen besluit tot uitvoering van groot- onderhoudswerkzaamheden- uitbesteden en toezicht houden op deze werkzaamheden is niet begrepen in de vaste beloning van Ibotec en zal afzonderlijk aan de vereniging in rekening worden gebracht tegen een vooraf afgesproken vergoeding indien dit met de VvE wordt overeengekomen. Het verwerken van de in dit verband ontvangen nota’s is wel inbegrepen. 
   
 7. Het behandelen van alle zaken vallende onder de nog van kracht zijnde garantie-
  bepalingen, alsmede het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepalingen behoort niet tot deze overeenkomst. Hieronder wordt tevens verstaan juridische aangelegenheden in het kader van bouwkundige onvolkomenheden (zoals GIW-zaken e.d.).
   
 8. Het regelmatig bezoeken en inspecteren van het gebouw of gebouwencomplex (gemeenschappelijke gedeelten en algemene ruimten).
   
 9. Het bereikbaar zijn voor dringende klachten en storingsmeldingen en het behandelen hiervan tijdens kantooruren (8:30 uur-17:00 uur) middels het gebruikelijke telefoonnummer. Na kantooruren of tijdens zater-, zon-, en feestdagen middels een semafoonnummer bereikbaar, waardoor in principe altijd direct de nodige actie kan worden ondernomen.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl