De leidraad voor grootonderhoud

De leidraad voor grootonderhoud

Onderhoudsplanning (MJOP)

Door een relatief jonge gebouwenvoorraad in Nederland, beperkte toevoegingen en een verwaarloosbaar aantal onttrekkingen wordt goed onderhoud voor het behouden van bruikbare gebouwen steeds belangrijker.

Het doel van dit onderhoud is het instandhouden van de gebouwprestatie gedurende de gebruiksperiode van het desbetreffende gebouw. De benodigde budgetten voor handhaving van de technisch gewenste kwaliteit in relatie tot de feitelijke kwaliteit worden, aan de hand van een inventarisatie van de gebouwonderdelen, vastgelegd in meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOP).

 

Voornoemde begrotingen vormen het uitgangspunt voor het reserveren van voldoende liquide middelen die benodigd zijn om de gebouw- kwaliteit op peil te brengen danwel te handhaven.

Buiten de morele plicht van de eigenaren om goed en deugdelijk onderhoud uit te voeren is per 1 mei 2005 een wetswijziging van kracht waarbinnen iedere VvE verplicht is om een reservefonds aan te leggen en in stand te houden. Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben. 

Expertise en ervaring

Ingenieursbureau Ibotec BV heeft al meer dan 25 jaar de expertise en ervaring in huis om de aspecten van bouwkundige en installatietechnische aard te beoordelen en vast te leggen. De voornoemde aspecten worden vervolgens, aan de hand van de onderhoudsgevoeligheid voor de diverse bouwdelen, vertaald naar een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Ibotec beschikt over dynamische software die het mogelijk maakt om de onderhoudswerkzaamheden in het huidige jaar inzichtelijk te maken alsmede over de komende 5, 10, 12, 15, 20 en 25 jaar.

Neem contact op

Expertise en ervaring