Werkzaamheden

Voor al uw bouwkundige aangelegenheden zoals bouwkundig advies, inzichtelijk maken / begeleiden Groot Onderhoud, bouwbegeleiding, verzorgen splitsingstekeningen en dergelijke is Ibotec uw betrouwbare partner.

Werkvlakken

 • Splitsingstekeningen;
 • Meerjaren Onderhoudsplanningen / MJOP’s;
 • Bouwvergunningen;
 • Gebruiksvergunningen;
 • Ontruimingsplattegronden- / plannen;
 • Opleveringsondersteuning (nieuwbouw)
 • Begeleiding Groot Onderhoud;
 • Nieuwbouw;
 • Vernieuwbouw;
 • Renovatie;
 • Opwaardering;
 • Projectinrichting;
 • Terreininrichting.
Werkvlakken

Werkzaamheden

 • Advisering inzake het inrichten van splitsingsaktes bij op te richten VvE’s;
 • Het verzorgen van de splitsingstekeningen voor nieuwbouwappartementen zowel als bestaande appartementencomplexen;
 • Opname bouw- en installatieonderdelen van een complex en deze vervolgens vertalen naar een meerjarenonderhoudsplanning met daaraan gekoppeld een liquiditeitsprognose aan de hand van het huidige reservefonds Groot Onderhoud en de actuele jaarlijkse reservering.
 • Het geven van ondersteuning bij het opleveren van privé-appartementen zowel als bij het opleveren van de algemene ruimten binnen een appartementencomplex;
 • Inventarisatie brandveiligheidsvoorzieningen binnen een pand en aan de hand daarvan de ontruimingsplattegronden opstellen;
 • Coordinatie van diverse disciplines binnen een project;

 

 • Uitwerken van concepten;
 • Verzorgen van haalbaarheidstudies;
 • Verzorgen van ontwerpen;
 • Verzorgen van allerhande tekenwerk;
 • Verzorgen van kostenramingen van ontwerpen en het opstellen van directiebegrotingen;
 • Aanvragen van de benodigde vergunningen en subsidies;
 • Uitwerken van ontwerpen ten behoeven van de prijsvorming;
 • Aanvragen en beoordelen van prijzen;
 • Verzorgen van contractstukken;
 • Uitwerken van ontwerpen ten behoeve van de uitvoering;
 • Directievoering over de uitvoering.

Onroerend goed

Commercieel onroerend goed is met regelmaat onderhevig aan verbouwingen en aanpassingen als gevolg van upgrading of eigenaars c.q. huurdersmutaties. Bij dergelijke trajecten komen binnen het traject vaak specifieke zaken naar voren zoals het onderzoeken / in kaart brengen van de bestaande situatie en het coordineren van goedkeuringen van gemeentelijke diensten en adviescommissies in het kader van bouwvergunningsaanvragen al dan niet af te stemmen op het welstands- en monumentenbeleid.

Het goed vastleggen van de beoogde ingrepen is daarnaast van groot belang voor een goede prijsvorming en verloop van het uitvoeringstraject. Goede contractstukken in combinatie met een nauwgezet onderzoek tijdens de bouwvoorbereiding zorgen voor het slagen van deze projecten. Niet alleen voorkomt men hiermee vaak kostenverhogende meerwerken maar ook het het uitlopen van de prognoseplanning. Bij zeer uiteenlopende projecten, qua omvang en inhoud, is een brede ervaring opgebouwd, van het uitwerken van het ontwerp tot het managen tijdens de voorbereiding en de uitvoering.

Appartementen

Appartementen en appartementcomplexen is een discipline waarbinnen Ibotec veel kennis en ervaring heeft opgedaan. De afdeling beheer heeft meer dan 200 complexen onder haar hoede, veelal in de vorm van appartementencomplexen. Op basis van deze expertise in combinatie met die op het gebied van vormgeving, bouwtechniek, kosten- en projectmanagement zijn wij in staat om zeer aantrekkelijke appartementen te ontwikkelen. De grootte van de plannen varieert van een enkel appartement boven een winkelruimte tot complexen van meer dan vijfentwintig appartementen.

Vooral bij woningen boven bestaande winkelpanden, waar de mogelijkheden vaak beperkt zijn is het zaak om creatief invulling aan het ontwerp te geven. Beperkingen in de vorm van ontsluiting, indeling, regelgeving (met name brandveiligheid) en dergelijke zijn aspecten waar zeer kritisch naar wordt gekeken om tot een goed plan te komen.

Sportaccomodaties

Sportaccomodaties realiseren / vernieuwen is een proces waar een gedegen voorbereiding absoluut noodzakelijk is. Verschillende belangen in de vorm van eisen, wensen en budgetten vragen om een zeer nauwgezette invulling van het plan waarbij met name het bewaken van de kosten een belangrijke factor is. Niet alleen naar de uitvoerende partijen toe dienen afspraken goed te worden vastgelegd, maar ook tussen gemeente en sportvereniging om onnodige discussies tijdens en na het bouwproces te vermijden.

Verschillende budgetten, NOC*NSF-eisen en zelfwerkzaamheid zijn specifieke zaken die binnen deze projecten naar voren komen. Ibotec heeft ervaring met accomodaties voor voetbalverenigingen maar ook met de realisatie van een schietbaan en handbalvereniging.

Wij helpen u graag! Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel ons of stel direct uw vraag.

Bel ons Mail ons