De leidraad voor het groot onderhoud

De leidraad voor het groot onderhoud

Onderhoudsplan (MJOP)

Door een relatief jonge gebouwenvoorraad in Nederland, beperkte toevoegingen en een verwaarloosbaar aantal onttrekkingen wordt goed onderhoud voor het behouden van bruikbare gebouwen steeds belangrijker.

Het doel van dit onderhoud is het instand houden van de gebouwprestatie gedurende de gebruiksperiode van het desbetreffende gebouw. De benodigde budgetten voor handhaving van de technisch gewenste kwaliteit in relatie tot de feitelijke kwaliteit worden, aan de hand van een inventarisatie van de gebouwonderdelen, vastgelegd in meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOP). Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben.

Begrotingen

Voornoemde begrotingen vormen het uitgangspunt voor het reserveren van voldoende liquide middelen die benodigd zijn om de gebouw- kwaliteit op peil te brengen danwel te handhaven.

Buiten de morele plicht van de eigenaren, om goed en deugdelijk onderhoud uit te voeren is iedere VvE verplicht is om een reservefonds aan te leggen en in stand te houden Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben.

Expertise en ervaring

Ingenieursbureau Ibotec BV heeft de expertise en ervaring in huis om de aspecten van bouwkundige en installatietechnische aard te beoordelen en vast te leggen.

De voornoemde aspecten worden vervolgens, aan de hand van de onderhoudsgevoeligheid voor de diverse bouwdelen, vertaald naar een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Ibotec beschikt over dynamische software die het mogelijk maakt om de onderhoudswerkzaamheden in het huidige jaar inzichtelijk te maken alsmede over de komende 5, 10, 12, 15, 20 en 25 jaar.

Schema

De geprognotiseerde bedragen worden vertaald naar een liquiditeitsschema aan de hand van het reeds gereserveerde bedrag conform de jaarbegroting. De reserveringen voor de komende jaren kunnen worden bepaald / bijgesteld aan de hand van deze planningen, tevens wordt de onderhoudshistorie vastgelegd en toekomstig groot onderhoud bewaakt. De begeleiding/aansturing van de Groot Onderhoudswerkzaamheden kan Ibotec tevens voor u verzorgen.

Vraag naar de mogelijkheiden

Schema

Onafhankelijk

Ibotec is in deze een onafhankelijke partij, daardoor bent u verzekerd van een objectieve inspectie die voldoende gebouwkwaliteit en veiligheid van de diverse installaties garandeert.

Interesse?

Beschikt uw VvE nog niet over een reservefonds en/of een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) dan kunt u ons benaderen voor een vrijblijvende prijsopgave. Begeleiding van Groot Onderhoudswerkzaamheden wordt, op uw verzoek, eveneens vrijblijvend geoffreerd.

Wij helpen u graag! Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel ons of stel direct uw vraag.

Bel ons Mail ons