Splitsingstekeningen

Advieswerkzaamheden inzake splitsing appartementencomplexen c.q. het oprichten van de nieuwe VvE’s.

In het verleden hebben wij in samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en notarissen voor diverse complexen (nieuw- en bestaande bouw) de splitsingsakte en –tekeningen verzorgd en aangemeld bij het kadaster. Vanuit deze jarenlange ervaring kunnen wij u, als eigenaar van de te splitsen objecten, met advies bijstaan om problemen, die in de dagelijkse praktijk ontstaan bij een niet zorgvuldig opgestelde splitsingsakte en –tekening, te voorkomen.

Insteek is het opstellen van een op maat ingerichte splitsingsakte. Na inventarisatie van de bijzonderheden (verhuurreglement, deelaankoop huurders, eventuele parkeergarages en dergelijke) per pand worden deze als zodanig in het model splitsingsreglement “ingevoegd”.

Wij hanteren het navolgende plan van aanpak inzake het oprichten van een VvE’s:

A. Advies inzake opstellen van de splitsingsakte:
De splitsing in appartementsrechten dient conform artikel 109 van het Burgerlijk Wetboek plaats te vinden door middel van een notariële splitsingsakte, die ingeschreven wordt in de openbare registers, het notariskantoor draagt hier zorg voor.
Werkzaamheden namens Ibotec:

  • Vooroverleg met notaris en contactpersoon van de desbetreffende woningcoöperatie om de eigenschappen alsmede het voorgenomen gebruik etc. van het complex te inventariseren en daarin te adviseren.
  • Het bepalen van de oppervlakte per index en het aan de hand daarvan herleiden van de breukdelen en deze als zodanig vastleggen in een overzichtslijst.
  • Het geven van eventuele op- en/of aanmerkingen n.a.v. controle van de door de notaris op te stellen conceptakte.
  • Controle op overeenstemming tussen de definitieve splitsingsakte en de bijbehorende splitsingstekeningen.

B. Opstellen van de splitsingstekening:
Op grond van de wet vormt de splitsingstekening een onverbrekelijk geheel met de splitsingsakte. De splitsingstekening is het enige document op grond waarvan beoordeeld kan worden welk deel van het gebouw tot iemands privégedeelte behoort.
Werkzaamheden namens Ibotec:

  • Onderzoek om de daadwerkelijke erfgrens vast te stellen.
  • Met behulp van het programma Autocad de splitsingstekeningen opmaken op basis van bestaande plattegrondtekeningen conform de voorwaarden zoals gesteld in de uitvoeringsregeling kadasterwet 1994.
  • Bepalen gebruiksoppervlakte per index (zie ook het gestelde onder punt A).
  • Reproductie en aanlevering van de tekening(en) aan het notariskantoor..

Wij vertrouwen erop u hiermee een helder beeld te hebben gegeven van onze mogelijke diensten, mochten er desondanks nog vragen, aan- en/of opmerkingen zijn dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ondergetekende.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl